Algemene voorwaarden


Artikel 1: TOEPASSING ALGEMENE VOORWAARDEN

Deze algemene voorwaarden gelden op alle aanbiedingen van en overeenkomsten met MICHIEL SULMON, niettegenstaande strijdige bepalingen vermeld op de documenten van de opdrachtgever en met uitsluiting van de voorwaarden van de opdrachtgever. Door het aangaan van de overeenkomst met MICHIEL SULMON erkent de opdrachtgever van de algemene voorwaarden van MICHIEL SULMON te hebben kennis genomen en deze te hebben aanvaard.

MICHIEL SULMON houdt zich uitdrukkelijk het recht voor de algemene voorwaarden op ieder moment eenzijdig te wijzigen. Iedere wijziging zal worden meegedeeld aan de opdrachtgever die, behoudens schriftelijk protest binnen de 8 dagen na de mededeling, wordt geacht kennis te hebben genomen van de wijzigingen en de wijzigingen te hebben aanvaard.

Artikel 2: OVEREENKOMST EN OFFERTE

Offertes zijn vrijblijvend en zijn 1 maand geldig. Prijsopgaven kunnen wijzigingen ondergaan door een onvoorziene verandering in de werkzaamheden. Prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege. Genoemde tarieven en aanbiedingen gelden niet automatisch voor toekomstige werkzaamheden. Deelname in de algemene werfkosten (o.a. collectieve veiligheid, collectief sanitair, collectief gebruikte afvalcontainers, ABR polis,...) is niet voorzien in de prijsopgave.

De aanvaarding van de werken door MICHIEL SULMON gebeurt, in voorkomend geval, steeds onder de opschortende voorwaarde van de aanvaarding van de onderaanneming door de hoofdopdrachtgever.

Bijkomende werken die niet opgenomen zijn in de offerte, maar door MICHIEL SULMON noodzakelijk geacht of door de opdrachtgever of, in voorkomend geval, door de hoofdopdrachtgever gevraagd, kunnen met alle middelen van recht worden bewezen. Alle bijkomende werken die niet opgenomen zijn in de offerte, mogen door MICHIEL SULMON extra gefactureerd worden.

Afval en puin door MICHIEL SULMON gegenereerd, zal steeds door MICHIEL SULMON worden afgevoerd en werd inbegrepen in de offerte.

Indien de opdrachtgever geheel of gedeeltelijk afziet van de overeengekomen werken, dan is de opdrachtgever conform artikel 1794 BW gehouden MICHIEL SULMON schadeloos te stellen voor al de uitgaven, de arbeid en alles wat MICHIEL SULMON bij die werken had kunnen winnen. Deze schade wordt forfaitair begroot op 20% van de overeengekomen prijs, onverminderd het recht van MICHIEL SULMON om de werkelijke schade aan te tonen.

Artikel 3: BETALINGSMODALITEITEN

Alle facturen dienen te worden betaald binnen de 14 dagen na de factuurdatum, tenzij anders werd overeengekomen. De betaling is steeds eisbaar te Waregem op de zetel van MICHIEL SULMON. Bij niet-betaling binnen de 14 dagen na factuurdatum begint van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een intrest te lopen aan 12% op elk verschuldigd factuurbedrag. Daarbovenop wordt een forfaitaire schadevergoeding aangerekend van 12%, met een minimum van 125,00 EUR.

Indien een betaling in schijven uitdrukkelijk wordt overeengekomen, dan wordt het openstaand saldo van rechtswege volledig opeisbaar, vermeerderd met intrest en schadebeding, bij niet of niet-tijdige betaling van één der schijven.

De voorbehoudloze betaling van een gedeelte van een gefactureerd bedrag geldt als aanvaarding van de factuur.

Ingeval van niet akkoord met de factuur, moet deze schriftelijk worden geprotesteerd per aangetekend schrijven binnen de 5 dagen na ontvangst van de factuur. Zo niet wordt de opdrachtgever geacht de factuur te hebben aanvaard.

Bij de betaling mogen geen bedragen worden afgehouden als waarborg. Op aanvraag van de opdrachtgever kan MICHIEL SULMON de nodige bankgaranties stellen.

Uitblijven van betaling op de vervaldag van één factuur heeft tot gevolg dat alle nog te vervallen facturen eisbaar worden.

Artikel 4: UITVOERING

De door MICHIEL SULMON aanvaarde uitvoeringstermijnen zijn slechts als benaderend te beschouwen. Eventuele laattijdigheid, indien niet werkelijk onredelijk en uitsluitend aan ons te wijten, kan geen aanleiding geven ot ontbinding van de overeenkomst en/of tot het verschuldigd zijn van schadevergoeding.

Elke gebeurtenis die een onoverkomelijke hindernis vormt en MICHIEL SULMON er toe dwingt de werken tijdelijk of definitief stil te leggen, zal hoe dan ook als een geval van overmacht worden beschouwd, zo onder meer (maar niet limitatief) ongevallen, branden, oorlogen en hun gevolgen, slecht weersomstandigheden, stakingen, lock-out, tekort aan werkkrachten en materiaal, storingen en moeilijkheden inzake transport, import en exportbeperkingen, ... die zich bij MICHIEL SULMON of haar leveranciers voordoen.

Ook alle omstandigheden die bij het indienen van de offerte redelijkerwijze onvoorzienbaar en onvermijdbaar waren/zijn en die de uitvoering van de overeenkomst (financieel of op elke andere mogelijke manier) zwaarder/moeilijker zouden maken dan normaal voorzien, zullen worden beschouwd als gevallen van overmacht. Deze omstandigheden geven MICHIEL SULMON het recht om de herziening of ontbinding van de overeenkomst aan te vragen.

De tijdelijke opschorting van de werken door gevraagde wijzigingen/overmacht, brengt van rechtswege en zonder schadevergoeding met zich mee dat de oorspronkelijk voorziene uitvoeringstermijn verlengd wordt met een periode gelijk aan de opschortingtermijn, te vermeerden met de termijn die nodig is om de werf weer op te starten.

De definitieve onmogelijkheid omwille van overmacht om de werken uit te voeren brengt met zich mee dat MICHIEL SULMON de overeenkomst kan ontbinden zonder dat de opdrachtgever zich kan beroepen op enige schadevergoeding en/of verbrekingsvergoeding lastens MICHIEL SULMON.

Artikel 5: VEILIGHEID

De opdrachtgever dient ervoor te zorgen dat de werf normaal toegankelijk wordt gemaakt en de normale uitvoering van de werken mogelijk maakt. De opdrachtgever garandeert tevens een veilige toegankelijkheid van de werf.

Behoudens andersluidende vermelding zijn de veiligheidsmaatregelen die de veiligheidscoördinator oplegt en die niet bekend zijn op het moment waarop onze offerte wordt ingediend niet inbegrepen in de offerteprijs.

Artikel 6: OPLEVERING, WAARBORG EN AANSPRAKELIJKHEID

Zodra de werken beëindigd zijn, dient de opdrachtgever over te gaan tot de voorlopige oplevering van de werken. Kleine onvolkomenheden of onafgewerktheden, waarvan de waarde minder dan 10% van de aannemingssom beloopt, kunnen geenszins worden ingeroepen om de voorlopige oplevering te weigeren. In voorkomend geval dient de opdrachtgever slechts te betalen ten belope van wat voor aanvaarding in aanmerking is genomen n zullen de eventuele gebreken binnen de maand worden verholpen.

Als de opdrachtgever nalaat aan de oplevering deel te nemen, of er zich geldig te laten vertegenwoordigen binnen de 15 dagen na hierom verzocht te zijn, wordt de voorlopige oplevering als verkregen beschouwd vanaf het einde van deze voornoemde periode van 15 dagen.

De voorlopige oplevering houdt de goedkeuring in door de opdrachtgever van de werken die worden opgeleverd en sluit voor hem elk beroep wegens zichtbare gebreken uit. De datum van voorlopige oplevering bepaalt het vertrekpunt van de tienjarige aansprakelijkheid.

De definitieve oplevering gebeurt 3 maanden na de voorlopige oplevering, zonder andere formaliteit dan het verstrijken van de termijn.

Verdere werken door derden aan, onder of boven de door MICHIEL SULMON uitgevoerde werken, mogen slechts gebeuren na de definitieve oplevering, wat inhoudt dat een eventuele bescherming hiervan door de opdrachtgever dient te worden voorzien. In elk geval vervalt dan de waarborg die MICHIEL SULMON normalerwijze biedt.

De zichtbare gebreken of de gebreken in de conformiteit moeten binnen de 14 dagen na de uitvoering per aangetekend schrijven worden gemeld aan MICHIEL SULMON, zo niet worden zij geacht te zijn aanvaard.

Naast de gevallen die ressorteren onder de tienjarige aansprakelijkheid, wordt, behoudens anders overeengekomen, op de uitgevoerde werken een waarborg gegeven van 6 maanden voor lichte, verborgen gebreken. Op straffe van verval van de aansprakelijkheid van MICHIEL SULMON, moeten de gebreken door de opdrachtgever worden meegedeeld per aangetekend schrijven binnen de 2 maanden vanaf de ontdekking ervan of vanaf de dag waarop het bekend had moeten zijn.

MICHIEL SULMON zal in geen geval tot vrijwaring van verborgen gebreken gehouden zijn wanneer de uitgevoerde werken niet integraal betaald zijn volgens de geldende betalingsvoorwaarden.

Scheuren en bouwkundige fouten, die zich later kunnen voordoen omwille van stabiliteitsproblemen die niet aan MICHIEL SULMON te wijten zijn, vallen niet onder de aansprakelijkheid van MICHIEL SULMON.

Artikel 7: OVERDRACHT VAN RISICO'S

De door de artikelen 1788 en 1789 van het Burgerlijk Wetboek beoogde overdracht van risico's vindt plaats naarmate de uitvoering van de werken of de levering van de materialen, goederen of installaties vordert.

Artikel 8: EIGENDOMSVOORBEHOUD

Zelfs na incorporatie blijven de materialen die geleverd werden in het kader van de overeenkomst eigendom van MICHIEL SULMON. De opdrachtgever is er slechts de houder van tot de prijs volledig betaald is. MICHIEL SULMON mag zonder toestemming van de opdrachtgever de materialen weer losmaken en terugnemen. Dit recht vervalt en de eigendom gaat over zodra de opdrachtgever al zijn schulden aan MICHIEL SULMON gedelgd heeft.

Bij een beroep op het eigendomsvoorbehoud houdt MICHIEL SULMON zich het recht voor de betaalde voorschotten te houden ter vergoeding van de geleden schade.

Wanneer MICHIEL SULMON dit eigendomsvoorbehoud uitoefent, brengt hij de opdrachtgever hiervan op de hoogte per aangetekende brief.

Artikel 9: BEVOEGDHEID

Alle betwistingen betreffende aannemingscontracten, alsook alle vorderingen tot betaling door MICHIEL SULMON ingesteld, behoren tot de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van het arrondissement Kortrijk.

In de verhouding tussen MICHIEL SULMON en de opdrachtgever is enkel het Belgisch recht van toepassing.

Artikel 10: NIETIGHEID

De eventuele nietigheid of ongeldigheid van één van deze voorwaarden brengt geenszins de nietigheid van de andere voorwaarden of van de overeenkomst met zich mee.


Terug naar boven